10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
18 kwietnia 2024
Dom z działką o pow. 0,28ha, położony w msc. Rębowola, gm. Belsk Duży - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 18 kwietnia 2024r. o godz. 12:00, a zakończy 25 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 pierwsza licytacja działki zabudowanej domem. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w msc. Rębowola 60A (obręb 0019), gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie, działka nr ew. 48/3 o pow. 0,28 ha, ( 2.800 m kw.). Działka zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 163,10 m2 i pow. zabudowy 110,71 m2, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, pokrytym dachem z blachodachówki. Konstrukcja budynku opiera się na ścianach zewnętrznych o konstrukcji słupowej z balami i izolacją. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną z wodociągu, indywidualną instalację gazową, centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody za pomocą kotła gazowego. W budynku znajduje się również kominek. Instalacja kanalizacyjna z odpływem do znajdującego się na działce zbiornika betonowego. Parter budynku: przedsionek ( 3,97 m2), łazienka (5,31 m2), kuchnia(16,00 m2), pomieszczenie gospodarcze (3,53 m2), salon o powierzchni ok. 53,71 m2 i pokój o powierzchni 16,00 m2. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje o powierzchni podłóg 34,38 m2, 30,16 m2 oraz 20,00 m2. Okna drewniane. Kubatura budynku 830 m3. Budynek wybudowany na podstawie pozwolenia wydanego 7 lipca 2010 r. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 6 km od msc. Belsk Duży oraz ok. 11 km od Grójca. Działka położona jest w odległości ok. 800 m od drogi wojewódzkiej nr 725. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa oraz grunty użytkowane rolniczo. W odległości ok. 280 m znajduje się kopalnia żwiru. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej stanowiącej drogę gminną utwardzoną. Działka ma kształt sześcioboku, zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski. Północno-wschodnia część działki o pow. ok. 1400 m, na której znajduje się budynek mieszkalny, jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach metalowych oraz obsadzona tujami. Na pozostałej części działki, przylegającej do drogi powiatowej, znajduje się zaniedbany sad. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00099593/7.
Suma oszacowania wynosi 512.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 384.300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.240,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3.843,00zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 15 kwietnia 2024r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/19537


(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ w sprawie KM 579/21).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 579/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order