10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
15 czerwca 2023
Działka o pow. 2ha położona w msc. Kociszew, gm. Grójec - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE

LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - UPROSZCZONEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art.  10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 19 października 2023r. o godz. 12:00   a zakończy 26 października 2023 r. o godz. 12:00 druga licytacja w trybie uproszczonym działki o pow. 2 ha. Przedmiotem licytacji będzie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości do 19 marca 2090r. - działki gruntu  położonej w miejscowości Kociszew  gm.  Grójec woj. mazowieckie, działka nr 12/5, (obręb 0016), o powierzchni 2,0000 ha. Na działce znajduje się m. in. i utwardzenie z kostki betonowej i wylewka po budynku hangaru. Nieruchomość położona jest   przy drodze asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową z własnego ujęcia wody – studni głębinowej. Działka została zmeliorowana. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione, rozproszona zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grójec  wyceniana nieruchomość znajduje się w strefie „C” obejmującej obszar 16 sołectw lub ich części, z dominacją rolnictwa uprawowego o mniejszej intensywności gospodarki sadowniczej, obejmujący wschodnią i północną część gminy. Zgodnie z rysunkiem studium działka położona jest na terenach uprawnych. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.  Dłużnikiem w sprawie jest   Motor Energy  sp. z o.o. w Warszawie. Dla nieruchomości   Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00055955/3.  
Suma oszacowania wynosi 1.003.000,00zł,  zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 501.500,00zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej  niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100.300,00zł. najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 16 października 2023r. do godz. 23:59. Rękojmia może być wpłacona  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  Rękojmie należy wpłacić  na rachunek bankowy kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym, przystąpienie do licytacji  oraz wpłacenie rękojmi. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość  a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie GKM  84/22).         

Adres licytacji:  https://elicytacje.komornik.pl/items/14647
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order