10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
22 czerwca 2023
Działka rolna o pow. 2,96 ha, położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec 
I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 22 czerwca 2023r. o godz. 11:00, a zakończy 29 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 pierwsza licytacja działki rolnej o pow. 2,96ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 28 o pow. 2,9600ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00067202/7. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ok.77m. Grunty w klasach: ŁIII, RIVb, RV, S-RIIIb, S-RIVb, S-RV, W. Według stanu na dzień wyceny na powierzchni ok. 0,57 ha znajdował się sad jabłoniowy (odmiany: gloster, mutsu). Działkę dzieli rów a powierzchnię ok. 0,2 ha zajmują samosiejki drzew pospolitych. Za rowem kwatera jabłoni, (ok. 0,39 ha), w różnym wieku – 7-9 lat (odmiana alwa, jonagored i inne). Na kolejnej kwaterze, zajmującej powierzchnię ok 0,40 ha, nasadzenia jabłoni (antonówka - wiek ponad 20 lat, jonagored, delikates – wiek ok. 15 lat). Część działki o powierzchni ok. 0,6500 ha w poprzednich latach zajęta była pod uprawę truskawki -część plantacji była usunięta, a pozostała część przeznaczona do likwidacji. Pozostała część działki nie jest uprawiana. Jabłonie od około dwóch lat nie były poddawane zabiegom agrotechnicznym. Sąsiedztwo i otoczenie to sady i luźna zabudowa zagrodowa. Nieruchomość z dwóch przeciwległych stron ma bezpośredni dostęp do dróg o nawierzchni gruntowej. Wzdłuż granicy z działką nr 29 ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych wybudowane przez sąsiada. Pozostały teren działki nie jest ogrodzony. Wzdłuż północnej granicy przebiega linia energetyczna (ze stanowiskiem słupowym) i linia telefoniczna. Wzdłuż południowej granicy przebiega gazociąg. Teren działki płaski, przecięty rowem. Działka znajduje się na terenach, dla których nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Suma oszacowania wynosi 277 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 750,00zł.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.078,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.700,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 19 czerwca 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/12502/dzialka-rolna-nr-28-o-pow-2-96-ha-wiecej-na

wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ w sprawie KM
360/21).W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 360/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order