10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 października 2020
Działki o łącznej pow. 0,7280 ha położone w msc. 
Wola Pieczyska, (obręb 0055), gmina Chynów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 7 października 2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 odbędzie się pierwsza licytacja działek o łącznej pow. 0,7280 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa, położona w msc. Wola Pieczyska, (obręb 0055), gmina Chynów powiat grójecki, województwo mazowieckie składająca się z działek: nr 15/27 o powierzchni 0,0891 ha zadrzewiona samosiewami sosny, nr 16/5 o powierzchni 0,0548 ha zadrzewiona sosną, nr 15/30 o powierzchni 0,0893 ha zadrzewiona olszyną, nr 16/7 o powierzchni 0,0547 ha zakrzaczona z nielicznym zadrzewieniem, nr 18/1 o powierzchni 0,0977 ha zadrzewiona sosną z domieszką brzozy, nr 15/34 o powierzchni 0,0894 ha zadrzewiona brzozą i drzewami liściastymi, nr 16/11 o powierzchni 0,0546 ha zadrzewiona osiką z domieszką brzozy i nielicznymi drzewami liściastymi, nr 15/36 o powierzchni 0,0895 ha zadrzewiona brzozą, nr 16/13 o powierzchni 0,0545 ha zadrzewiona sosną i brzozą, nr 16/14 o powierzchni 0,0544 ha zadrzewiona osiką. Działki w kształcie prostokąta lub zbliżonym do prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki położone na terenie oznaczonym symbolem: 45.18ML1 – tereny zabudowy jednorodzinnej i letniskowej jedynie działka o nr 18/1 położona na terenie oznaczonym symbolem: 45.31RL – tereny kompleksów leśnych. Właściciel nieruchomości: Maja Magdalena Gocel. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00088485/7.

Suma oszacowania wynosi 151.000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113.250,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.133,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.100,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 1293/18).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order