10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
31 maja 2023
Działki rolne położone w msc. Kiełbów Nowy, Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 31 maja 2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości działek rolnych. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości położone w msc. Kiełbów Nowy, Stara Błotnica, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00027658/3. Dojazd do działek odbywa się drogami gruntowymi.


1. Działka nr 339 o powierzchni 1,5500 ha, grunty w klasie: PsIV, RIVb, W-ŁIV, PsIV. Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 97 metrów i długości około 160 metrów, użytkowana rolniczo. Z tyłu działki przechodzi rów melioracyjny.
Suma oszacowania wynosi 44 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 460,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 335,00zł.

 

2. Działka nr 338 o powierzchni 0,5400 ha, grunty w klasie: PsIV, W-ŁIV, W-PsIV. Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 34 metrów i długości około 160 metrów, użytkowana rolniczo. Z tyłu działki przechodzi rów melioracyjny.
Suma oszacowania wynosi 15 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 550,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 117,00zł.

 

3. Działka nr 337 o powierzchni 1,4500 ha, grunty w klasie: RIVb, W-ŁIV, W-RIVb). Działka w kształcie wieloboku foremnego. Bokiem o długości około 118 metrów przylega do rzeki Tymianki a bokiem o długości około 150 m. przylega do drogi gruntowej. Przez działkę przepływa struga. Działka użytkowana rolniczo. Z tyłu działki przechodzi rów melioracyjny.
Suma oszacowania wynosi 41 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 170,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 313,00zł.

 

4. Działka nr 284 o powierzchni 0,1000 ha, grunty w klasie: RV, w kształcie trójkąta o szerokości boku ok. 39 metrów którym przylega do drogi gruntowej a bokiem o długości około 62 m. przylega do rzeki Tymianki. Działka użytkowana rolniczo przeznaczona pod skład obornika .
Suma oszacowania wynosi 2 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

2 175,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 290,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 22,00zł.

 

5. Działka nr 285 o powierzchni 0,0100 ha, grunty w klasie: ŁV w kształcie trójkąta bokiem o długości około 27 metrów przylega do rzeki Tymianki. Działka użytkowana rolniczo, odłogowana, rowy melioracyjne. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP
Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007
, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie w sprawie KM 340/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order