10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działki rolne i leśne położone w msc. Siekluki, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 7 grudnia 2022r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę ul. Sportowej 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja działek rolnych i leśnych położonych w msc. Siekluki, gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00016196/6.
Przedmiotem licytacji będą:
1. Działka rolna nr 529/2 o powierzchni 1,1775 ha w kształcie wydłużonego czworokątu o wymiarach ~ 40m x 290m. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gdzie znajdują się media. Działka nie jest uprawiana. Na działce znajduje się część stawu. Przez południową cześć działki przebiega rów. Wzdłuż rowu zadrzewienia.

Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 270,00zł.
2. Działki rolne nr 529/3, 529/4, 529/5 o łącznej powierzchni 2,3188 ha: Działka numer ewidencyjny 529/3 o powierzchni 0,2779 ha. Kształt – wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 5 m x 557 m. Działka biegnie wzdłuż działek: nr 529/2, nr 529/4, nr 529/5 – od działki nr 496/2 do działki nr 669. Działka nie jest uprawiana ani ogrodzona. Działka miejscowo zadrzewiona.
Działka numer ewidencyjny 529/4 o powierzchni 1,0206 ha. Kształt – wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 68 m x 144 m. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 529/3. Działka nie jest ogrodzona ani uzbrojona. Teren płaski. Działka jest uprawiana. Wzdłuż granicy z działką nr 528/2 rów.

Działka numer ewidencyjny 529/5 o powierzchni 1,0203 ha. Kształt – wydłużony czworokąt o wymiarach ~68 m x 144 m. Bezpośredni dostęp do drogi tj. dz. nr 669. Działka nie jest ogrodzona ani uzbrojona. Teren płaski. Działka jest uprawiana. Wzdłuż granicy z działką nr 528/2 rów.
Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.
Rękojmia wynosi 7 000,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 525,00zł.
3. Działka leśna nr 316 o powierzchni 0,1800 ha w kształcie wydłużonego czworokąta o wymiarach ~ 8-10 m x 200 m. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. działki nr 191. Dojazd drogą leśną. Działka nie jest ogrodzona ani uzbrojona. Teren płaski. Na całej działce jest las. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne.

Suma oszacowania wynosi 4 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

3 150,00zł.
Rękojmia wynosi 420,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 32,00zł.
4. Działka rolno-leśna nr 643 o powierzchni 0,2000 ha w kształcie wydłużonego czworokąta o wymiarach ~ 10 m x 200 m. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. działki nr 670/2 . Dojazd drogą gruntową. Działka nie jest ogrodzona ani uzbrojona. Teren płaski. Na części działki las. Sąsiedztwo - grunty leśne i rolne.
Suma oszacowania wynosi 4 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

3 375,00zł.
Rękojmia wynosi 450,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 34,00zł.
W księdze wieczystej wpisane są prawa "dożywocia" jednak dożywotnicy nie żyją.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Błotnica, działka nr ewidencyjny 529/1 to teren zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej/zagrodowej, działki nr 529/2, 529/3 to tereny 100 metrów od drogi predysponowane do lokalizacji zainwestowania o charakterze mieszkaniowej, w pozostałej części to teren rolny. Teren działek o nr ewidencyjnych 529/4, 529/5 to obszar rolny. Działka nr ewidencyjny 643 to teren rolny i w niewielkiej części leśny, działka nr ewidencyjny 316 to teren leśny.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika,
tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 47/11).
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Kmp 47/11

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order