10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 stycznia 2023
Grunty rolne zabudowane o powierzchni 2,73 ha położone w msc. Jadwigów, gm. Błędów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE

LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 19 stycznia 2023r. o godz. 12:00 a zakończy 26 stycznia 2023r. do godz. 12:00 pierwsza licytacja działki rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w msc. Jadwigów 38, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 28, o powierzchni 2,73 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00025217/9. Zabudowę nieruchomości stanowi: budynek mieszkalny – parterowy, niepodpiwniczony; wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 28 lipca 2008 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 119,60 m2. Powierzchnia zabudowy łącznie z projektowanymi tarasami wynosi 215,10 m2 Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z materiału ceramicznego, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, dach pokryty papą termozgrzewalną. budynek mieszkalny - parterowy, w części podpiwniczony. Budynek wybudowany ok. 1980 r. w technologii tradycyjnej z pustaka żwirowego, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, dach pokryty blachodachówką. stodoła – murowana, z cegły białej silikatowej, o wymiarach zewnętrznych ok. 10 m × 22 m, w części podpiwniczona, jednosąsiekowa. Dach dwuspadowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu z blachy trapezowej. budynek mieszkalno-gospodarczy – budynek częściowo drewniany, a częściowo murowany z czerwonej cegły, całość pokryta płytami eternitowymi. budynek gospodarczy – wybudowany z pustaka żwirowego, dach jednospadowy, pokryty płytami eternitowymi. |Wymiary zewnętrzne budynku ok. 10 m × 3,4 m. Pozostały obszar poza siedliskiem stanowi grunty orne, na których wykonywane są uprawy jednoroczne oraz posadzony jest sad. Na nieruchomości tej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. Właściciel nieruchomości: Małgorzata Wasilewska.
Suma oszacowania wynosi 390 336,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 752,00zł.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.928,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 033,60zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 16 stycznia 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.
Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/8993/dzialka-rolna-zabudowana-o-pow-2-73-ha-wiecej-na-
wwwkomornik-grojec-pl-msc-jadwigow

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 76/19

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order