10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
21 września 2023
Grunty rolne zabudowane o powierzchni 2,73 ha położone w msc. Jadwigów, gm. Błędów - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że   na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 21 września 2023r. o godz. 12:00 a zakończy  28  września 2023r. o godz. 12:00 druga licytacja działki rolnej zabudowanej.  Przedmiotem licytacji będzie  nieruchomość  gruntowa   położona w msc. Jadwigów 38,  gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny  28, o powierzchni 2,73 ha,  dla  której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  RA1G/00025217/9. Zabudowę nieruchomości  stanowi:  
budynek mieszkalny – parterowy, niepodpiwniczony; wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 28 lipca 2008 r.  Powierzchnia użytkowa wynosi 119,60 m2. Powierzchnia zabudowy łącznie z projektowanymi tarasami wynosi 215,10 m2 Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z materiału ceramicznego, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, dach pokryty papą termozgrzewalną, budynek mieszkalny - parterowy, w części podpiwniczony. Budynek wybudowany ok. 1980 r. w technologii tradycyjnej z pustaka żwirowego, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, dach pokryty blachodachówką.
stodoła – murowana, z cegły białej silikatowej, o wymiarach zewnętrznych ok. 10 m × 22 m, w części podpiwniczona, jednosąsiekowa. Dach dwuspadowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu z blachy trapezowej. 
budynek mieszkalno-gospodarczy – budynek częściowo drewniany, a częściowo murowany z czerwonej cegły, całość pokryta płytami eternitowymi.
budynek gospodarczy – wybudowany z pustaka żwirowego, dach jednospadowy, pokryty płytami eternitowymi. |Wymiary zewnętrzne budynku ok. 10 m × 3,4 m.
Pozostały obszar poza siedliskiem stanowi grunty orne, na których wykonywane są uprawy jednoroczne oraz posadzony jest sad.  Na nieruchomości tej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. 

Suma oszacowania wynosi 390 336,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 224,00zł.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.603,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 033,60zł. 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 18 września 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienie do e -licytacji do dnia złożenia rękojmi. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/13704/dzialka-rolna-zabudowana-2-73-ha-wiecej-na-wwwkomornik-grojec-pl-pow-grojecki
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order