UWAGA

  Z uwagi na panującą epidemię dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi czas przyjmowania interesanta powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i być jak najkrótszy. Obowiązkowe są maski. Nie są udostępniane długopisy oraz inne materiały biurowe. Nie sprawdzamy prawidłowości składanych pism. Brak możliwości sporządzania pism w kancelarii.
  Kontakt z komornikiem i pracownikami możliwy jest telefonicznie bądź też drogą mailową, (skan podpisanego pisma). Możliwe jest przesłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprawy niecierpiące zwłoki proszę zgłaszać w wyżej wymieniony sposób i wówczas osoba taka zostanie przyjęta. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii komornika.

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
  Kancelaria nr V w Grójcu
  ul. Niepodległości 52 05-600 Grójec
  www.komornik-grojec.pl
  Tel. /48/ 664 69 96
  e-mail: grojec1@komornik.pl

  Nr rachunku do wpłat PKO BP SA I O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615
  Nr rachunku bankowego oraz informacje dostępne na stronie: www.komornik-grojec.pl
  W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę Km… proszę o przygotowanie swoich danych celem weryfikacji. 
 
 

UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl. W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.