10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
25 lipca 2022
Licytacja elektroniczna lokalu mieszkalnego położonego w msc. Grójec, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

15 września 2022r. o godz.12:00 a zakończy 22 września do godz. 12:00 pierwsza licytacja mieszkania o pow. 34 m.kw. Przedmiotem licytacji będzie lokal mieszkalny położony przy ul. Zastacyjnej 6i m. 68, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00084178/4.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest przy ulicy Zastacyjnej 6 i m. 68 w Grójcu, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 34,51 m2, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju a także balkonu. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku wielomieszkaniowego. Z własnością lokalu związany jest udział 3451/421375 części w nieruchomości wspólnej, tj. działki nr 2012/34 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00084178/4. Stan prawny nieruchomości na której posadowiony jest budynek opisany w księdze wieczystej nr RA1G/00081089/2. Nieruchomość lokalowa położona w budynku wielomieszkaniowym. Działka nr 2012/34 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o czterech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 1.305 m2. Budynek został oddany do użytkowania ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu, z dnia 09 grudnia 2010 r., nr PINB-7357/147/2010. W budynku usytuowane są 62 lokale mieszkalne, a w kondygnacji podziemnej – garaż podziemny o 42 miejscach postojowych. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych oraz garażu wielostanowiskowego wynosi 4.213,75 m2. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowanej, otynkowany, pokrycie dachu z blachy. Budynek posiada balkony. Klatka schodowa i korytarze: podłogi i schody - terakota, ściany – tynk cementowo-wapienny z malowaniem farbą. Instalacje w budynku: woda, kanalizacja, gaz, c.o., elektryczna, telefoniczna. Nieruchomość wspólną stanowi działka gruntu oraz te części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a mianowicie: fundamenty i konstrukcje budynków, ściany zewnętrzne, elewacje, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, instalacje i pomieszczenia techniczne. Teren, na którym posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem jest ogrodzony i zagospodarowany nasadzeniami krzewów ozdobnych, utwardzony w częściach komunikacyjnych kostką brukową. Mieszkanie o nasłonecznieniu jednostronnym. Według stanu na dzień oględzin nieruchomości tj. 26.01.2021 r. lokal mieszkalny był całkowicie wykończony i zamieszkały. Mieszkanie zostało wykończone po zakupie i od tego czasu nie było odnawiane. W lokalu mieszkają dwie pełnoletnie osoby.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.09.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 202.000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacj należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. Adres licytacji:

https://e-licytacje.komornik.pl/items/7009/mieszkanie-o-pow-34-m-kw-grojec-wiecej-na-wwwkomornik-
grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 355/20).
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 355/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order