10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
15 czerwca 2023
Lokal mieszkalny o pow.52m2 położony w msc. Jeżewice, gm. Tarczyn - II licytacja elektroniczna

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 15 czerwca 2023r. o godz.12:00 a zakończy 22 czerwca 2023r. do godz. 12:00 druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 52 m2. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny - stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 10 położony we wsi Jeżewice przy ulicy Parkowej 1 m 10, (obręb: 0009), gm. Tarczyn, powiat: piaseczyński, województwo: mazowieckie, położony na drugiej kondygnacji (I piętrze) budynku wielorodzinnego, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki o łącznej powierzchni użytkowej 52,26 m2 z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 10 w budynku gospodarczym nr 2 o powierzchni użytkowej 24 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 7626/59914 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział 7626/59914 części w prawie własności działki gruntu nr 27/3 o powierzchni 0,3477 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00072757/0 dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o nr KW RA1G/00072752/5. Właściciel lokalu Jacek Guzek. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22 czerwca 2023r. o godzinie 12:00.
Suma oszacowania wynosi 179 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 866,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 980,00zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 12 czerwca 2023r. do godz. 23,59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.
Adres licytacji:https://elicytacje.komornik.pl/items/7439/mieszkanie-o-po-52-mkw-jezewice-gm-tarczyn-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 1399/16)
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order