10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 października 2023
Lokal mieszkalny o pow.60,87m2 położony w msc. Sułkowice, gm. Chynów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 19 października 2023r. o godz. 10:00 a zakończy 26 października 2023r. o godz. 10:00 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,87m2. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość lokalowa położona przy ul. Jarzębiny 37A/11, w msc. Sułkowice, gm. Chynów, pow. grójecki woj. mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00082260/2. Z lokalem związany jest udział 7839/144234 części w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA1G/00080580/7 stanowiącej zabudowaną działkę 176/11 oraz częściach wspólnych budynku. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wybudowanym w 1990 r., o łącznej powierzchni zabudowy 821 m2, na działce ewidencyjnej nr 176/11 przy ul. Jarzębiny 37A. Działka nr 176/11 ma powierzchnię 2187 m2. Na działce znajduje się budynek mieszkalny pięcioklatkowy, o 2 kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. W budynku wyodrębniono 19 lokali mieszkalnych. Budynek mieszkalny po termomodernizacji. Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny. Budynek jest usytuowany dłuższym, zachodnim bokiem wzdłuż ul. Jarzębiny, wejścia do klatek znajdują się od strony ul. Jarzębiny. Od strony wschodniej, znajduje się teren zagospodarowany zielenią i obsadzony drzewami wzdłuż wschodniej granicy działki, za którą znajduje się linia kolejowa. Teren działki nieogrodzony, wyjście z klatki bezpośrednio na chodnik wzdłuż ulicy Jarzębiny. Lokal o powierzchni użytkowej 60,87 m2 znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój. Lokal rozkładowy, okna w kierunkach wschód-zachód. Okna PCV, drzwi wewnętrzne płytowe, ościeżnice metalowe. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 17,52m2.
Suma oszacowania wynosi 294 342,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 756,50zł.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.208,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 434,20zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 16 października 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/13780/mieszkanie-o-pow-60m-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl-sulkowice-pow-grojecki
(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 224/22).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 224/22

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order