10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
18 listopada 2022
Lokal niemieszkalny o pow. 23,27m2 położony w msc. Grójec, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO W

TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 19 stycznia 2023r. o godz. 13:00 a zakończy 26 stycznia 2023r. do godz. 13:00 pierwsza licytacja lokalu użytkowego o pow. 23,27 m 2. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość lokalowa położona w Grójcu, przy ul. Wybickiego 4/3, woj.mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00089248/1 wraz z udziałem wynoszącym 2327/371306 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 3667/5 i 3669/5 i częściach wspólnych budynku dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KW RA1G/00080837/4. Lokal znajduje na najniższej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w którym na parterze znajdują się również lokale usługowe ( "blok" mieszkalny z lokalami użytkowymi). Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, WC oraz wiatrołapu. Wiatrołap ze względu na służebność przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu niemieszkalnego nr 2 został oddzielony od lokalu nr 3 drzwiami wejściowymi. Lokal posiada jedno okno, ściany tynkowane, podłoga wyłożona płytkami. Właściciel nieruchomości: PBM Mazovia Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grójcu.
Suma oszacowania wynosi 71 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
53 850,00zł.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 539,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 180,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.
35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 16 stycznia 2023r. do godz. 23:59
. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie GKM 179/20 ).

Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/9176/lokal-uzytkowy-o-pow-23-27-m-kw-wiecej-na-wwwkomornik-
grojecpl-grojec-ul-wybickiego

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order