10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
02 marca 2023
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha położona w msc. Odrzywołek,gm. Belsk Duży

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 2 marca 2023r. o godz. 12:00 a zakończy 9 marca 2023r. o godz. 12:00 pierwsza licytacja działki o pow. 1.100 m2. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa, położona w msc. Odrzywołek 4b, gmina Belsk Duży, pow. grójecki, woj. mazowieckie działka nr 260/2, (obręb 0018), o powierzchni 1.100 m kw. zabudowana pozostałościami po budynku mieszkalnym, garażu i ogrodzeniu. Na działce znajdował się budynek mieszkalny z 2010r., murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 138,20 m kw. oraz garaż o pow. użytkowej ok. 28 m kw. Budynki te zostały w części rozebrane. Działka położona jest w odległości ok. 850 m od granicy miasta Grójec ul. Mogielnicka. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 27 m × 40 m i położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej utwardzonej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntów rolnych, na wschód od drogi wojewódzkiej 728. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą nr RA1G/00073044/6. Właściciel nieruchomości: : Adriana Fink.
Suma oszacowania wynosi 63.289,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.466,75zł. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.328,90zł.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 27 lutego 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 989/18).

Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/9516/dzialka-1100m-ze-zniszczonym-domem-o-pow-138m-wiecej-
na-wwwkomornik-grojecpl-ok850m-od-grojca

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order