10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
09 czerwca 2021
Nieruchomość gruntowa położona w msc. Zalesie, gm. Grójec

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 9 czerwca 2021r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działki o pow. 5.000 m kw. Przedmiotem licytację będzie  nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zalesie , gm. Grójec, woj. mazowieckie, działka nr ew. 242/8, (obręb 0042), o pow. 0,5 ha  o kształcie wydłużonego czworokąta o wymiarach ok 45 m x 110 m. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg powiatowych 1604W Szczęsna-Rożce i 1605W Załącze-Zalesie, w niedalekiej odległości od drogi krajowej DK 50. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości to zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa z pojedynczymi usługami wzdłuż dróg zbiorczych oraz tereny upraw rolnych i sadowniczych. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów utracił moc. W sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kierunek dla działki to tereny sadownicze 87%, drogi powiatowe 13%. Dostępna infrastruktura techniczna to: sieć wodociągowa (przebieg zgodnie  mapą zasadniczą), sieć gazowa (gazociąg przebiega wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki), sieć energetyczna.  Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych, poza ogrodzeniem na przedmiotowej działce  znajduje się krzyż. Działka nie jest użytkowana. Właściciel nieruchomości Zakład Energetyki Cieplnej WARMEX Sp.zo.o we Włocławku w likwidacji. Dla nieruchomości   Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00087340/2.  

Suma oszacowania wynosi 160.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120.000,00zł.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.000,00zł.  

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 1014/17).     
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order