10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
17 listopada 2022
Nieruchomość rolna o pow. 0,6 ha położona w msc. Grodzisko Trąbki, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

17 listopada 2022r. o godz.10:00 a zakończy 24 listopada 2022r. do godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości rolnej o pow. 0,6 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna, gruntowa, położona w msc. Grodzisko Trąbki, (obręb 0003), gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski woj. mazowieckie o powierzchni 0,6000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00028111/4. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 11 (pow. 033,00ha, wg. wypisu grunty orne RV ) i 12 (pow. 027,00ha, wg. wypisu łąki trwałe ŁIV i nieużytki N). Na tym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. studium działki ewidencyjne nr 11 i 12 znajdują się na terenach rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty użytkowane rolniczo, a w odległości ok. 0,5 km na południe znajdują się zabudowania miejscowości Grodzisko. Działki bez dostępu do sieci infrastruktury energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna znajduje się w odległości ok. 500 m na południe od granic nieruchomości, w miejscowości Grodzisko. Dojazd do nieruchomości droga gminną (nr 110415W) asfaltową a następnie gruntową, łączącą miejscowości Grodzisko – Trąbki –Wola Gozdowska – Stare Żdżary. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 11 oraz 12. Działki ewidencyjne o numerach 11 i 12 stanowią jedną całość pod względem gospodarczym i nie są użytkowane od ok. 2017r. Działka nr 11 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi w całości grunty orne. Działka jest płaska, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 12 o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, nieużytkowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem śródpolnym znajdującym się w północnej części działki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Właściciel nieruchomości Janusz Maciążek.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24 listopada 2022r. o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 11 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 120,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 14.11.2022r. do godz. 23,59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.
Adres licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/7818/grunty-o-pow-0-6-ha-msc-grodzisko-trabki-gm-stara-blotnica-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 110/21).
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 110/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order