10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
06 lipca 2023
Nieruchomość rolna o pow. 4,5253ha, położona w msc. Warka, gm. Warka - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 6 lipca 2023r. o godz. 10:00, a zakończy 13 lipca 2023 r. o godz. 10:00 druga licytacja nieruchomości działki rolnej z sadem o pow. 4,5253 ha. Przedmiotem licytację będzie nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002), pow. grójecki woj. mazowieckie, działka rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00092754/5. Wyceniana nieruchomość znajduje się w północnej części miasta Warka, w sąsiedztwie gruntów rolnych zagospodarowanych jako sady. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 400 m. Działka położona jest przy ul. Fabrycznej, stanowiącej drogę gminną. Działka zachodnim bokiem przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka znajduje się w odległości ok. 500 m od sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej (sieć przy ul. Ropelewskiej). Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka na dzień oględzin nieruchomości z nasadzeniami drzew owocowych - w większości jabłoni oraz śliw. Część działki nie była obsadzona. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Działka znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenach rolniczych - R. Jak wynika z treści studium są to obszary o dominacji funkcji rolniczej, z przewagą sadownictwa.
Suma oszacowania wynosi 522 167,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 348 111,33zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 482,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 216,70zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 lipca 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/12582/dzialka-rolna-o-pow-4-5253-ha-sad-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 215/20).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 215/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order