10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 lipca 2022
Nieruchomość rolna o pow.0,5845 ha położona w msc. Podlesie, gm. Stromiec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 12 lipca  2022r. o godz.12:00  rozpocznie się do 19 lipca do godz. 12:00 pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty rolne zabudowane i grunty orne w  V klasie bonitacji gleby, położonej w miejscowości  Podlesie 44A, gm. Stromiec, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie.

Działka nr 556,  (obręb: 0024), o powierzchni 0,5845 ha zabudowana m. in.:
-murowanym budynkiem mieszkalnym  o powierzchni zabudowy 42 m kw.,
-murowanym budynkiem o funkcji produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa  o powierzchni zabudowy 209 m kw.,
-murowanym budynkiem mieszkalnym  w stanie surowym otwartym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA2G/00014427/1. Właścicielami  nieruchomości są Barbara  i Zdzisław Wodzińscy.

Suma oszacowania wynosi 467 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 350 250,00zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 503,00zł.  

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienie do licytacj należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. Adres licytacji:

https://e-licytacje.komornik.pl/items/6563/dziaka-o-pow-0-6-ha-z-budynkiem-produkcyjno-mieszkalnym-mieszkalnym-wwwkomornik-grojecpl 

 (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  570/17).              
 

LINK DO LICYTACJI: 

https://e-licytacje.komornik.pl/items/6563/dziaka-o-pow-0-6-ha-z-budynkiem-produkcyjno-mieszkalnym-mieszkalnym-wwwkomornik-grojecpl

 

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order