10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 marca 2024
Nieruchomość w zabudowie szeregowej o pow. 187,36m2, położona przy ul. Malinowej, msc. Szczęsna, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 7 marca 2024r. o godz. 10:00, a zakończy 14 marca 2024 r. o godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości domu mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym w zabudowie szeregowej o pow. 187,36m2.
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Grójec, woj. mazowieckie. Działka 54/7 o powierzchni 0,0345 ha (345m2) zabudowana niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 187,36m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00067409/8 wraz z udziałem 1/16 prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA1G/00067410/8 działki 54/8 o pow. 0,0609 ha stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej o jednej i pół kondygnacji nadziemnej o. Dach budynku dwuspadowy kryty blachą trapezową. Rynny i rury pcv częściowo ubytki. Elewacja, styropian 10 cm. tynk cienkowarstwowy. Na II kondygnacji dwa balkony, balustrady drewniane. Wrota do garażu podnoszone metalowe. Instalacje: woda ze studni głębinowej z rozprowadzeniem w budynku bez baterii, instalacja elektryczna rozprowadzona bez osprzętu, skrzynka w ścianie budynku-brak podłączenia. Instalacja centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem bez kaloryferów- przygotowana do ogrzewania z pieca gazowego. W budynku wykonane jest podejście do przyłącza gazowego- brak przyłącza do sieci w ul. Malinowej. Kanalizacja wykonana w budynku z przyłączem do oczyszczalni ścieków, przyłącze zostało odcięte. Kominy murowane z cegły - komin spalinowy wpuszczony z blachy kwasoodpornej. Posadzki szlichta betonowa, ściany tynk, szpachla, stolarka okienna i drzwi balkonowe pcv. Osiedle budynków ogrodzone - bez bramy wjazdowej. Budynek wykończony w 2007r. Zestawienie pomieszczeń budynku – parter– wiatrołap, przedpokój – komunikacja, wc, 3 pokoje, kuchnia i garaż; poddasze – przedpokój – komunikacja, 4 pokoje, łazienka z wc, dwa balkony.
Suma oszacowania wynosi 430 425,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322 818,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 042,50zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3229,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 4 marca 2024r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Adres licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/17448
(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM 158/21).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 158/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order