10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
13 czerwca 2024
Nieruchomość zabudowana o pow. 1.173m2, położona w msc. Wólka Gołoska, gm. Błędów - I licytacja 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 13 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, a zakończy 20 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 pierwsza licytacja  zabudowanej działki o pow. 1.173 m².  Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Wólka Gołoska 25, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka nr ew. 286/2,  (obręb 0050) o powierzchni 0,1173 ha,( 1.173 m²) zabudowana murowanym, podpiwniczonym, o jednej kondygnacji naziemnej, budynkiem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy ok. 88 m2, oraz murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym, o powierzchni zabudowy ok. 66 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00009840/7. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o wymiarach ok.  20 m x 42 m. Do drogi publicznej prowadzi wjazd o szerokości ok. 3 m. Media: energia elektryczna, przyłącze gazowe, siła. Na posesji jest studnia głębinowa – 18 m.   Budynek mieszkalny budowany był w latach 80-tych systemem gospodarczym, w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek w całości jest podpiwniczony. Posiada jedną kondygnację nadziemną. Pokryty jest dachem dwuspadowym krytym papą. Układ funkcjonalny to kuchnia, łazienka, przedpokój i dwa pokoje. W 2021 roku zarwał się dach i od tego czasu w budynku nie były przeprowadzane żadne prace naprawcze. Mury budynku zawilgocone, ślady zagrzybienia. Konstrukcja dachu wymaga wymiany.  Wzdłuż granicy posadowiony murowany  jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 66 m2. Budynek wybudowano na przełomie lat 50/60-tych.  Dach wielospadowy pokryty eternitem.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/21/02 z dnia 27.12.2002 Rady Gminy w Błędowie działka nr ew. 286/2  znajduje się w obszarze „tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej”. Plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać.

 

Suma oszacowania wynosi 110.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.000,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 825,00zł.
 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 10 czerwca 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/21932

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KMP 16/19).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order