10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
10 lutego 2021
Niezamieszkały lokal mieszkalny w msc. Pawłowice, 
gm. Tarczyn

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 10 lutego  2021r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 odbędzie się pierwsza licytacja niezamieszkałego lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,50 m2, położony na pierwszym piętrze, przy ul. Topolowej 17/15 w msc. Pawłowice, gm. Tarczyn pow. piaseczyński, woj. mazowieckie, dla którego  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00066712/8 wraz z udziałem 457/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w działce gruntu nr 3/1 o powierzchni 0,2609 ha dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KW RA1G/00063962/4. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 22,50  m2.
Suma oszacowania  nieruchomości wynosi 208 000,00 zł, zaś udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości - 104.000,00zł.  Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  łącznie za udziały 156 000,00 zł.  zaś udziałów odpowiednio  1/2 części nieruchomości 78 000,00zł.
Licytacja obejmuje całą nieruchomość jednak  licytowane będą udziały po 1/2 części nieruchomości stanowiących współwłasność  dłużników. Najniższe postąpienie w licytacji udziału 1/2 części wynosi 780,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 1/2 części nieruchomości 10.400,00zł przestępując do licytacji całej nieruchomości rękojmia wynosi 20.800,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.  (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  1226/17).   


 

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order