10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
21 października 2020
Udział 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kadłubek Nowy, gm. Stara Błotnica

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 21 października 2020r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się druga licytacja udziału w nieruchomości Przedmiotem licytacji będzie udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kadłubek Nowy, (obręb – 0008) gm. Stara Błotnica, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, składająca się z działek o łącznej powierzchni 2,2500 ha oznaczonych w ewidencji gruntów nr 96 o powierzchni 0,8000 ha i nr 98 o powierzchni 1,4500 ha, w tym działka nr 96 zabudowana budynkiem mieszkalnym letniskowym o powierzchni zabudowy 50,00 m kw. o 1-kondygnacji podziemnej murowanej i 1,5-kondygnacji nadziemnej o konstrukcji drewnianej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00007926/7. Istnieje rozbieżność w numeracji działek w księdze wieczystej i wypisie z rejestru gruntów działka nr 98 odpowiada działce 403, działka nr 96 odpowiada działce 405/3. W „Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica działki położone są na terenie o dominującej funkcji letniskowo/wypoczynkowo/rekreacyjnej, wskazany do zainwestowania sportowo-rekreacyjnego.

Suma oszacowania wynosi 89 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 666,66 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 597,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 5/17).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order