10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
11 maja 2023
Udział 1/2 nieruchomości lokalowej o pow. 58,30m2 położonej w msc. Stromiec, pow. białobrzeski - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 11 maja 2023r. o godz.12:00 a zakończy 18 maja 2023r. do godz. 12:00 druga licytacja udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 58,30 m2. Przedmiotem licytacji będzie udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej przy ul. Białobrzeskiej 3 m. 1 w miejscowości Stromiec, (obręb 0023 gm. Stromiec), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, dla której księgę wieczystą nr KW RA2G/00017266/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach wraz z udziałem wynoszącym 11125/100000 części we własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA2G/00016820/0 stanowiącej zabudowaną działkę 556/7 o pow. 0,1169 ha. i części wspólne budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 58,30 m2. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica (11,41 m2). Lokal znajduje się na parterze w 3-kondygnacyjnym, 2- piętrowym, budynku wielorodzinnym, wybudowanym w 1970 r. w technologii tradycyjnej.

Suma oszacowania udziału wynosi 89 566,00zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 710,66zł.

Najniższe postąpienie wynosi: 598,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 956,60zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.

35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 8 maja 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika (wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 774/20).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 774/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order