10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
06 czerwca 2024
Udział 1/2 nieruchomości o pow. 0,5720ha położonej w msc. Janówek, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 6 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 , a zakończy 13 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 pierwsza licytacja  udziału 1/2 części nieruchomości. Przedmiotem licytacji będzie  udział wynoszący 1/2 części działki nr 115, położonej w msc. Janówek, gm. Grójec, pow. grójecki, woj. mazowieckie o pow. 0,5720 ha, ( 5.720 m.kw.), dla  której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00013779/9. Działka położona jest po północnej stronie drogi krajowej nr 50. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 285 m × 20 m. Północną granicą przylega do rzeki Molnica. Obszar działki płaski, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi działka niezabudowana od strony zachodniej oraz zabudowana od strony wschodniej, w dalszym sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, z funkcją usługową. Działka jest uzbrojona. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega linia elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Od strony południowej działka przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 50 - posiada więc prawny dostęp do drogi publicznej - drogi krajowej nr 50. Działka nie ma faktycznego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej–nie posiada zjazdu na drogę krajową. Obecnie dostęp działki nr 115 do drogi publicznej jest realizowany poprzez sąsiednią nieruchomość - działkę nr 116.  Działka nr 115 jest użytkowana i ogrodzona jako całość łącznie z działką nr 116, stanowiącą część odrębnej nieruchomości.   Działka jest ogrodzona z trzech stron (oprócz strony wschodniej) ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach betonowych oraz bramą metalową rozwieralną. Dodatkowo frontowa część działki jest odgrodzona od pozostałej części ogrodzeniem z elementów stalowych. W tej części znajduje się staw (oczko wodne) oraz niezwiązane trwale z gruntem - metalowy garaż i kontener mieszkalny (altana). W północnej części działki znajduje się sad jabłoniowy na powierzchni ok. 0,3 ha oraz zadrzewienie śródpolne w sąsiedztwie rzeczki, wzdłuż północnej granicy działki.


Suma oszacowania udziału wynosi 61.662,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 246,50zł.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 463,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 166,20zł.  

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 czerwca 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez podanie odpowiednich danych i  zgłoszenie. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/20766

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 801/21).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order