10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
13 czerwca 2024
Udział 1/2 nieruchomości o pow. 0,59ha położonej w msc. Janówek, 
gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 13 czerwca 2024 roku o godz. 13:00, a zakończy 20 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 pierwsza licytacja udziału 1/2 części nieruchomości. Przedmiotem licytacji będzie  udział 1/2 części działki nr 116, położonej w msc. Janówek, gm. Grójec, pow. grójecki, woj. mazowieckie o pow. 0,5900 ha, (5.900m.kw.), dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00013761/0. Działka położona jest po północnej stronie drogi krajowej nr 50, (Grójec-Mińs Maz.).  Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 270 m × 22,5 m. Północną granicą przylega do rzeki Molnicy. Dojazd do działki od strony południowej, bezpośrednio z drogi krajowej nr 50. Działka jest  uzbrojona. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega linia elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Na działce znajduje się zbiornik bezodpływowy na ścieki. Działka nr 116 jest użytkowana i ogrodzona jako całość łącznie z działką nr 115, stanowiącą część odrębnej nieruchomości.  Działka posiada z trzech stron (oprócz strony zachodniej, z której sąsiaduje z działką nr 115) ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych wraz z bramą metalową rozwieralną. Działka zabudowana jest niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz niezwiązanym trwale z gruntem - wiatą. Na działce znajduje się część altany (nie związanej trwale z gruntem). W północnej części działki znajduje się sad jabłoniowy na powierzchni ok. 0,32 ha w wieku ok. 40 lat, zaniedbany z licznymi ubytkami. Budynek mieszkalny wybudowany w latach 70-tych, murowany o powierzchni zabudowy 124 m2. Budynek składa się z części garażowej i mieszkalnej.  W budynku znajdują się 2 pokoje kuchnia i łazienka. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej  ok. 65 m2. Ściany pomieszczeń wykończone tynkami wapiennymi, podłogi w pokojach wyłożone wykładziną PCV, podłogi w łazience, przedpokoju i kuchni wyłożone płytkami gresowymi. Okna plastikowe, centralne ogrzewanie. Garaż z kanałem w budynku mieszkalnym – powierzchnia użytkowa ok. 34 m2. Dwa garaże wybudowane w latach 70-tych murowane z pustaka. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 67 m2. Powierzchnia użytkowa ok. 57,46 m2.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grójec, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr XXX/229/12 z dnia 10 września 2012 r. działka znajduje się częściowo na obszarze przeznaczonym pod: modernizację i przebudowę drogi krajowej nr 50 zgodnie z wymogami wynikającymi z funkcji, tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowej itp. według nieobowiązujących planów zagospodarowania, tereny sadownicze, tereny łąk, pastwisk i dolin nadrzecznych. Działka  znajduje się ponadto: w granicach obszarów zmeliorowanych i wododziałów III-go rzędu, na obszarach intensywnego rozwoju miasta jako ośrodka koncentracji administracji, usług, mieszkalnictwa, przemysłu i wytwórczości, intensywnego sadownictwa i jego dalszego rozwoju, istniejących korytarzy ekologicznych regionalnych, obszarach lokalizacji usług wzdłuż dróg, obszarze przebudowy drogi krajowej nr 50 wraz z budową obwodnic oraz obszarze zgrupowania stanowisk archeologicznych.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 159.678,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119.758,50zł.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.198,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.967,80zł. 


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 10 czerwca 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez podanie odpowiednich danych i przystąpienie.   Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/20765

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 801/21).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order