10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
09 maja 2024
Udział 1/2 nieruchomości o pow. 1,0121ha położonej w msc. Janówek, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 9 maja 2024 roku o godz. 9:00 , a zakończy 16 maja 2024 roku o godz. 9:00 pierwsza licytacja  udziału 1/2 części nieruchomości. Przedmiotem licytacji będzie  udział wynoszący 1/2 części działki nr 120 położonej w msc. Janówek, gm. Grójec, pow. grójecki, woj. mazowieckie o pow. 1,0121 ha, (10.121m.kw.) dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00013761/0. Działka położona jest po południowej stronie drogi krajowej nr 50, (Grójec-Mińs Maz.).  Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 490 m × 22 m, ze ściętym południowym bokiem. Północną granicą przylega do drogi krajowej nr 50, południowym, ściętym bokiem przylega do linii kolei wąskotorowej przy ul. Zdrojowej. Obszar działki płaski. Dojazd do działki od strony północnej, bezpośrednio z drogi krajowej nr 50. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega linia telekomunikacyjna. Po przeciwnej stronie drogi krajowej przebiega linia elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolne, w dalszym sąsiedztwie stacja benzynowa, zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, z funkcją usługową. Działka jest ogrodzona od strony północnej oraz od strony południowej ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach betonowych oraz bramą metalową rozwieralną. Na działce znajduje się sad jabłoniowy w wieku ok. 40 lat i od ok. 20 lat nie są przeprowadzane zabiegi agrotechniczne. Działka użytkowana była jako sad wspólnie z sąsiadującymi z zachodniej strony działkami nr 117, 118 i 119.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grójec, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr XXX/229/12 z dnia 10 września 2012 r. działka znajduje się częściowo na obszarze przeznaczonym pod: modernizację i przebudowę drogi krajowej nr 50 zgodnie z wymogami wynikającymi z funkcji, tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowej itp. według nieobowiązujących planów zagospodarowania, tereny sadownicze. Działka  znajduje się ponadto: w granicach obszarów zmeliorowanych i wododziałów III-go rzędu, na obszarach intensywnego rozwoju miasta jako ośrodka koncentracji administracji, usług, mieszkalnictwa, przemysłu i wytwórczości, obszarach lokalizacji usług wzdłuż dróg, obszarze przebudowy drogi krajowej nr 50 wraz z budową obwodnic oraz wyodrębnionym fragmencie dawnej kolejki wąskotorowej z obiektami stacyjnymi do objęcia ścisłą ochroną.

 

Suma oszacowania wynosi 138.650,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103.987,50zł.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.040,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.865,00zł. 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 6 maja 2024 roku  do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/20763

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 801/21).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order