10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 maja 2021
Udział 13/48 nieruchomości położonych w msc. Błeszno, 
gm. Radzanów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 maja 2021r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV  odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości.

 

Przedmiotem licytacji  będzie udział wynoszący 13/48 części w  nieruchomościach rolnych i leśnych  położonych  w miejscowości Błeszno,  obręb 0001, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. Nieruchomość składa się  z działek nr 203 o powierzchni 0,6100 ha, 231 o powierzchni 0,0500 ha, 233 o powierzchni 0,0300 ha, 396 o powierzchni 0,2200 ha, 419 o powierzchni 0,3900 ha, 446 o powierzchni 0,2400 ha, 483 o powierzchni 0,1300 ha, 531 o powierzchni 0,4000 ha, 533 o powierzchni 0,8200 ha, 590 o powierzchni 0,2200 ha, 619 o powierzchni 0,6000 ha, 648 o powierzchni 0,5400 ha, 670 o powierzchni 0,0800 ha, 747 o powierzchni 1,3300 ha, 781 o powierzchni 0,2300 ha - działki o łącznej powierzchni 5,8900 ha - w tym działka numer 619 zabudowana fundamentami betonowymi po spalonym drewnianym budynku mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72,00 m2, murowanym budynkiem inwentarskim o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 68,40 m2.  Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00011781/9. Współwłaściciel nieruchomości:  Jarosław Kuźma.

 

Suma oszacowania udziału 13/48 wynosi 30 360,00 zł

zaś cena wywołania  jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 770,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 036,00zł.

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.  (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  114/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order