10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
05 października 2023
Udział 3/4 nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w msc. Nowy Błędów, gm. Błędów - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE

LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 5 października 2023r. o godz.13:00 a zakończy 12 paźdzernika 2023r. do godz. 13:00 druga licytacja udziału 3/4 części w działce rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości gruntowej położonej w msc. Nowy Błędów 16, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka zabudowana nr ew. 6 o pow. 1,4600 ha, (obręb: 0056). Działka ma wydłużony kształt, zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do drogi gruntowej gminnej, z pozostałych stron do niezbudowanych działek gruntu użytkowanych jako sady. Teren działki jest płaski, z nachyleniem w kierunku południowym. Działka jest ogrodzona tylko na fragmencie stanowiącym siedlisko. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Na działce znajduje się następująca zabudowa:
1. Budynek mieszkalny – wybudowany w latach 70-tych, o powierzchni zabudowy ok. 103 m2 rozbudowany w latach 90-tych. Budynek z lat 70-tych – podpiwniczony w części, drewniany, obmurowany cegłą. W latach 90- tych budynek został przebudowany – zostało nabudowane poddasze i taras nad sienią oraz dobudowany (z pustaków silikatowych) budynek od strony północno-zachodniej o powierzchni zabudowy 52 m2– niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, łączna powierzchnia zabudowy obecnie wynosi ok. 155 m2. Budynek ocieplony ok. 2016 -2017 r. - w całości oklejony styropianem, zaciągnięty klejem, nieotynkowany. Okna PCV wstawione ok. 2016 -2017 r. Dobudowana część budynku jest w trakcie remontu – położone zostały tynki, nie ma wylewek podłogowych. Ponadto, nie zostało urządzone wejście na poddasze – brak schodów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację (zbiornik bezodpływowy). Budynek posiada centralne ogrzewanie - piec na paliwo stałe.
2. Budynek gospodarczy – użytkowany jako garaż, o wymiarach zewnętrznych 7 m × 10 m, o powierzchni zabudowy 70 m2, wybudowany na przełomie 1989 - 1990 r., murowany parterowy, bez wylewki betonowej wewnątrz, pokryty dachem jednospadowym z blachy trapezowej, otynkowany, drzwi przesuwne metalowe z blachy falistej. Na działce znajdują sie nasadzenia drzew owocowych: jabłoni, śliw oraz czereśni w różnym wieku. Na nieruchomości ustanowione jest dożywotnie i nieodpłatne prawo użytkowania połowy domu mieszkalnego i 4 000 m2 gruntu przy budynkach. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Błędowie plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać. Zgodnie ze studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będów działka znajduje się w obszarze " obszary zabudowy mieszkaniowej" w części bliższej do drogi powiatowej oraz "uprawy polowe". Współwłaściciel nieruchomości: Witold Ptaszek. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00084108/3.

Suma oszacowania wynosi 349 805,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 203,33 zł. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.333,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.980,50zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 2 października 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.

 

Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/14247

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM
269/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order