Wnioski

    Wniosek egzekucyjny można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Komornika bądź przesłać na adres komornika. Wypełniając wniosek należy podać jak najwięcej informacji o dłużniku. Podanie we wniosku danych takich jak: PESEL, NIP, imiona rodziców znacznie przyspieszy postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel w celu zaspokojenia swojej wierzytelności powinien wskazać majątek dłużnika z którego ma być prowadzona egzekucja (tj. ruchomości, wynagrodzenie za pracę, itd). W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zlecić komornikowi jego poszukiwanie za wynagrodzeniem. W tym celu należy we wniosku egzekucyjnym poinformować komornika o skorzystaniu z takiej możliwości. Do wypełnionego wniosku należy również dołączyć oryginał wyroku opatrzonego w klauzulę wykonalności.

Informujemy że wnioski złożone mailem nie zostaną rozpatrzone

UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl. W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.