INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ W SPRAWACH ALIMENTACYJNYCH w roku 2020 i latach następnych.
  Wnioski o wydanie zaświadczeń do spraw alimentacyjnych, (fundusz alimentacyjny, zasiłki, stypendia) można składać drogą pocztową jak również wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek, ( może też być zdjęcie) można przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: grojec1@komornik.pl Druk wniosku do pobrania i wydrukowania na stronie internetowej: www.komornik-grojec.pl
  W linku: Wniosek o zaświadczenia – fundusz alimentacyjny i inne.
  Wypełniony i podpisany wniosek, (ze wskazaniem do jakiego celu ma być wydane zaświadczenie i gdzie ma być przesłane), można przesłać pocztą lub można zeskanować i przesłać na adres:
  grojec1@komornik.pl lub złożyć w kancelarii.
  We wniosku należy podać sygnaturę akt KMP………..
  Na którą należy się powoływać we wszystkich pismach i kontakcie z kancelarią komornika.
  Stosownie do art. 136. § 1.w zw. z art. 13§2 kpc ma Pan(i) obowiązek zawiadamiać komornika o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jednocześnie należy zawiadomić pisemnie komornika komornika o każdej bezpośrednio dokonanej przez dłużnika wpłacie.

UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl. W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.